น.ศ. สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่1
SSRU admin
2015-07-14 10:46:03

น.ศ. สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่1


การประชุมทางวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ“เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชาติ” (TECHCON 2015)” จัดขึ้นโดยคณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยมีมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ประสบการณ์ จากอาจารย์นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ์ในการศึกษาระดับอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม รูปแบบการประชุมวิชาการครั้งนี้ประกอบด้วยการแสดงปาฐกถา (Keynote Speaker) การนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation)และแบบโปสเตอร์(Poster Presentation) โดยจัดแบ่งเป็น 5 กลุ่มดังนี้· วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี· สังคมศาสตร์· บริหารธุรกิจและการจัดการ· ผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ซึ่งนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมและผ่านผลการพิจารณาให้นำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย ดังนี้

นายปิยณัฐ มาสระคู เสนอเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อพันธุ์ข้าวของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด(อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์เกศจริณพร ชัยยา)

นายรณสิทธิ์ คำลือเสนอเรื่อง ความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมการศึกษาภายใน โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์เกศจริณพร ชัยยา)

นางสาวพรไพลิน สิทธิสิริสัมพันธ์ เสนอเรื่อง ความคิดเห็นของผู้ประกอบการในการทำธุรกิจการค้าบนสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค กรณีศึกษาเฉพาะตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร(อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์วิภาดา เชี่ยวชาญ)

โดยผลงานวิจัยที่นำเสนอ เป็นผลจากการศึกษารายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และจัดการข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นสำคัญเกือบทุกรายวิชา ซึ่งนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ในการวิจัย และการนำเสนอผลงานวิจัย และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวงการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย


ที่มา:ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอข่าว:คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา