คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ICMSIT 2016
SSRU admin
2016-06-14 10:26:54

คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ICMSIT 2016

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ICMSIT 2016 ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ICMSIT 2016 และร่วมนำเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการ โดยสามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ โทร. 0-2160-1509

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
www.fms.ssru.ac.th
ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา