สาขาวิชาทุนมนุษย์และองค์การ จัดโครงการอบรมและพัฒนาความรู้ด้านการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ
SSRU admin
2016-06-14 10:21:22

สาขาวิชาทุนมนุษย์และองค์การ จัดโครงการอบรมและพัฒนาความรู้ด้านการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา