คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดอบรมพัฒนาเว็บไซต์ (Moodle) ให้กับบุคลากรสายวิชาการ
SSRU admin
2016-06-14 10:14:50

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดอบรมพัฒนาเว็บไซต์ (Moodle) ให้กับบุคลากรสายวิชาการ

เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดอบรมพัฒนาเว็บไซต์ (Moodle) ให้กับบุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 1 โดยมีอาจารย์ลาภ พุ่มหิรัญ เป็นวิทยาการ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการอบรมเพื่อให้เว็บไซต์บุคลากรสายวิชาการมีความเคลื่อนไหว และอบรมให้กับคณาจารย์ที่มาใหม่ อีกทั้งเป็นการผลักดันตัวชี้วัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) อีกด้วย

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
http://sci.ssru.ac.th
ที่มา : นางลลิสา สหนาวิน
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา