ผู้บวชเข้าปฐมนิเทศและกล่าวลาอุปสมบท สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ
SSRU admin
2016-06-14 10:07:51

ผู้บวชเข้าปฐมนิเทศและกล่าวลาอุปสมบท สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ

ที่มา : สาลินี บุญสมเคราะห์
ผู้นำเสนอข่าว : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา