ขอเชิญส่งบทความ เพื่อตีพิมพ์วารสารนวัตกรรมและการจัดการ
SSRU admin
2016-03-14 11:10:06

ขอเชิญส่งบทความ เพื่อตีพิมพ์วารสารนวัตกรรมและการจัดการ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. http://www.journalcim.ssru.ac.th/

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา