คณะวิทยาศาสตร์ฯ เปิดแหล่งเรียนรู้วิจัย และบริการวิชาการ เรื่อง "น้ำเพื่อชีวิต"
SSRU admin
2016-03-14 11:00:07

คณะวิทยาศาสตร์ฯ เปิดแหล่งเรียนรู้วิจัย และบริการวิชาการ เรื่อง "น้ำเพื่อชีวิต"


วันที่ 11 มีนาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปิดแหล่งเรียนรู้วิจัยและบริการวิชาการด้านสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ 2559 เรื่อง “น้ำเพื่อชีวิต” โดยมี ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษา และผู้สนใจจากชุมชนรอบมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมเสวนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมอุตุนิยมวิทยา ผอ.จรูญ เลาหเลิศชัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา, กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดร.ทัศนีย์ เนตรทัศน์ นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผอ.ไพฑูลย์ นาคแท้ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย โดยมี รศ.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ ดำเนินรายการ และจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ เช่น โมเดลบำบัดน้ำเสียจากโซลาร์เซลล์ เครื่องมือเปิด-ปิดน้ำอัตโนมัติจากโทรศัพท์มือถือ การตรวจวัดคุณภาพน้ำ เป็นต้น

ทั้งนี้ได้มีการถ่ายทำรายการภายในงานจากบริษัท สานฟ้า จำกัด ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชื่อรายการ “เมล็ดพันธุ์พิทักษ์โลก” เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เยาวชน และร่วมเผยแพร่กิจกรรมของทางสถาบันต่อไป ซึ่งมาถ่ายทำในโครงการกิจกรรม เครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม (โครงการ SSRU ENERGY SAVING) โดยจะออกอากาศวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 15.55 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (กรมประชาสัมพันธ์)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. http://sci.ssru.ac.th
2. https://drive.google.com/folderview?id=0B8wGW7Q02AWXUk5kZ29qLUlEcDg&usp=sharing
ที่มา : นางลลิสา สหนาวิน