สวนสุนันทารวมพลังคิด 2030 ก้าวสู่การเป็นSmart University
SSRU admin
2015-10-13 09:52:31

สวนสุนันทารวมพลังคิด 2030 ก้าวสู่การเป็นSmart University


เมื่อวันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2558 กองนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "กำหนดสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ" ภายใต้โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2559 – 2573) ณ โรงแรมเมธาวลัยชะอำ จ.เพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีเป็นประธานการประชุม นอกจากนี้การประชุมเชิงปฏิบัติการได้รับเกียรติจาก ทีมวิทยากรจากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายเรื่อง "ทิศทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา" และ "เทคนิควิธีการแปลงยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการ" ทั้งนี้ มีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นต่อทิศทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา" และ แบ่งกลุ่มจัดทำสาระคัญของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ" ด้วย

ในการประชุมครั้งนี้ผู้บริหารทุกระดับรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมการหารือในประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 15 ปี โดย แบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะ 5 ปี (ปี 2020) ระยะ 10 ปี (ปี 2025) และระยะ15 ปี (ปี 2030) ซึ่งในปี 2030 จะก้าวสู่การเป็น Smart University คือยุทธศาสตร์เร่งรัดการใช้ความฉลาดและสร้างความประทับใจ Creative University ยุทธศาสตร์สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา Relationship & Network ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงเครือข่าย และ International Gurus ยุทธศาสตร์ยกย่องเอตทัคคะระดับนานาชาติ ทั้งนี้การดำเนินงานต่างๆ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่เป้าหมายร่วมกันต่อไป


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. http://www.plan.ssru.ac.th/index.php/th/2013-10-17-10-33-48/item/389.html

ที่มา : กองนโยบายและแผน
ผู้นำเสนอข่าว : กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี