ไหว้ครูนาฏศิลป์ 2558
SSRU admin
2015-10-12 10:44:35

ไหว้ครูนาฏศิลป์ 2558


8 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา สาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีไหว้ครู ครอบครู ประจำ ปีการศึกษา 2558 ณ อาคารวรลักษณานงค์ เริ่มด้วยการประกอบพิธีสงฆ์ ได้นิมนต์พระราชาคณะ และพระสงฆ์จากวัดราชผาติการาม มาเจริญพระพุทธมนต์ปริตร ผู้เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหาร ถวายสังฆทาน และจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์รับฉลองศรัทธา อนุโมทนา และให้พร จากนั้น ประกอบพิธีไหว้ครู ครอบครู และรับมอบ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีเป็นประธานประกอบพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเทียนชัย เทียนทอง เทียนเงิน ธูป บูชาเทพยดา และครูนาฏศิลป์ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แล้วจึงเริ่มพิธี

อาจารย์ไพฑูรย์ เข้มแข็ง ครูผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย กรมศิลปากร เป็นผู้ประกอบพิธีอ่านโองการนำไหว้ครู แล้วจึงครอบครูให้แก่อาจารย์อาวุโส อาจารย์ปัจจุบัน นักศึกษาและศิษย์เก่า ทุกคนพิธีไหว้ครูครอบครูนาฏศิลป์นี้เป็นขนบธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาช้านาน มีจุดมุ่งหมายให้ผู้ที่ศึกษาในศาสตร์แขนงนี้ ได้รำลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ รวมถึงเป็นความเชื่อที่ว่า การได้เข้าร่วมพิธีนี้ จะเป็นสวัสดิมงคล แก่ตัวผู้เข้าร่วมพิธีอีกด้วย


ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
ผู้นำเสนอข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง