วจก.จัดโครงการสัมมนาผู้ประกอบการในโครงการสหกิจศึกษาและแนะแนวนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
SSRU admin
2016-09-12 10:27:20

วจก.จัดโครงการสัมมนาผู้ประกอบการในโครงการสหกิจศึกษาและแนะแนวนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 11 กันยายน 2559 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาผู้ประกอบการในโครงการสหกิจศึกษาและแนะแนวนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยมีอาจารย์อโนชา โรจนพานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรมาบรรยายแนะนำองค์กรและประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาฝึกงาน ได้แก่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6 , บริษัท S.B. อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด , บริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จากนั้นเป็นการให้คำแนะนำและชี้แจงเอกสารเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา โดยอาจารย์กวินพัฒน์ เลิศพงษ์มณี หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา โดยมีนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ภาคปกติและภาคพิเศษ เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
www.fms.ssru.ac.th
ที่มา: กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา