วจก.จัดประกวด C.A. AMBASSADOR 2016
SSRU admin
2016-09-12 10:21:23

วจก.จัดประกวด C.A. AMBASSADOR 2016วันที่ 10 กันยายน 2559 ณ ศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จัดประกวด C.A. AMBASSADOR 2016 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผลการตัดสิน ปรากฏว่า นายคมกริช เอกรัตน์หรือน้องเก่ง และนางสาวธนธัญ พูลสวนหรือน้องใบว่าน คว้าตำแหน่งดาวและเดือน กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ประจำปี 2559 โดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งดังกล่าวจะเป็นตัวแทนคณะ ที่จะเข้าประกวดในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
www.fms.ssru.ac.th
ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ:งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา