ขอเชิญร่วมงาน "สุนันทาวิชาการ 2559" พบกับกิจกรรม "คณะวิทยาการจัดการ"
SSRU admin
2016-07-12 10:03:20

ขอเชิญร่วมงาน "สุนันทาวิชาการ 2559" พบกับกิจกรรม "คณะวิทยาการจัดการ"


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.fms.ssru.ac.th

ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ:งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา