สอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รุ่น 14 ประจำปีการศึกษา 2558
SSRU admin
2015-07-13 11:18:20

สอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รุ่น 14 ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รุ่น 14 ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งประกอบไปด้วยคณะครุศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และ คณะวิทยาการจัดการ โดยมีผู้ให้ความสนใจในการสมัครสอบคัดเลือก จำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 2,182 คน และผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รวม 1,078 คน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รุ่น 14 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ssru.ac.th , www.rg.ssru.ac.th และมหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการรับรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 3 ต่อไป

ที่มา:งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
ผู้นำเสนอข่าว: งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา