ชาวคณะมนุษยศาสตร์ฯขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์เสาวภา ไพทยวัฒน์
SSRU admin
2015-07-13 10:29:28

ชาวคณะมนุษยศาสตร์ฯขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์เสาวภา ไพทยวัฒน์

อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ในวันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เป็นปีที่มีความสำคัญ ที่ มหาวิทยาลัยบูรพาครบรอบ ๖๐ ปี ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งเติบโตมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๘ จากนั้นเข้าสู่ยุคมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน และมหาวิทยาลัยบูรพา

60 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา ใช้ชื่องาน "ตรีสิกขสถานพัชรสมโภช ๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘" ในวันนี้จัดให้มีวาระพิเศษในการคัดเลือกศิษย์เก่าผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษาและสาขาอื่นๆ สำหรับ รางวัล"๖๐ ปี ศรีบูรพาวิศิษฎศิษย์" คณะกรรมการได้เสนอให้ รองศาสตราจารย์เสาวภา ไพทยวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ประจักษ์

รองศาสตราจารย์เสาวภา ไพทยวัฒน์ นามสกุลเดิม ภาระพฤติ เคยเป็นนิสิตรุ่นที่ ๑๗ ของวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน และเป็นรุ่นที่ ๑ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ในรุ่นนี้มีสัญลักษณ์ของรุ่นคือ รุ่นหงส์ขาว ในรุ่นนี้มีนิสิตรวม ๔๙๐ คน

ที่มา: ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา