ไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2558
SSRU admin
2015-09-11 16:56:57

ไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 255810 กันยายน 2558 ที่ห้องนิภานภดล สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งโครงการดังกล่าวทางสาขาวิชาจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ และการสร้างขวัญกำลังใจ ความเป็นศิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ ในการใช้ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เสริมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง อาจารย์และลูกศิษย์ และเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.hs.ssru.ac.th
ที่มา : ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา