สำนักงานบัณฑิตศึกษา มรภ.พระนครศรีอยุธยา ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานระดับบัณฑิตศึกษา
SSRU admin
2015-09-11 16:38:31

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มรภ.พระนครศรีอยุธยา ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานระดับบัณฑิตศึกษาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.grad.ssru.ac.th
ที่มา : วราพงษ์ : บัณฑิตวิทยาลัย
ผู้นำเสนอข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา