ต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ ๑๓ และนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๑๘
SSRU admin
2015-09-11 16:33:15

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ ๑๓ และนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๑๘เมื่อพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา รศ.บรรพต พรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ พร้อมด้วย อาจารย์เฉลิมพล ทัพซ้าย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันพัฒนาบุคลกรท้องถิ่น หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ ๑๓ และนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๑๘ จำนวน ๑๔๐ คน ร่วมรับฟังการนำเสนอ "ผลการดำเนินงานของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์" ทั้งหลักการบริหารจัดการองค์กรและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประเด็นสำคัญที่ทีมวิทยากรนำเสนอในครั้งนี้ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการเรียนการสอน ระบบโทรศึกษา (Tele-Education) ระบบรายการสวนสุนันทา IPTV ระบบ E-Learning ระบบ E-Service และระบบสอบวัดความรู้ E-Exam โดยผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานให้ความสนใจระบบที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพราะสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรของตนเองต่อไป

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.gen-ed.ssru.ac.th
ที่มา : นางสาวสุพัฒตรา ซัง
ผู้นำเสนอข่าว : สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา