สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการประชุมชี้แจงการขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยและบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
SSRU admin
2016-05-11 09:29:27

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการประชุมชี้แจงการขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยและบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐


เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการประชุมชี้แจงการขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยและบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่คณาจารย์ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา บรรยายการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและผลงานการตีพิมพ์ เผยแพร่ เพื่อนำไปสู่ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีขึ้น หลังจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้บรรยายแนวทางการดำเนินงานการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณที่จะถึงนี้ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเร่งดำเนินการ การอนุมัติทุนให้เร็วขึ้นเพื่อให้คณาจารย์มีระยะเวลาการพัฒนางานการค้นคว้าและการเผยแพร่ผลงานได้มากขึ้น

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา