คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดพิธีมอบโล่ห์รางวัลให้กับนักศึกษาคณะฯ ที่เข้าร่วมประกวดและสร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ
SSRU admin
2016-01-11 10:10:49

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดพิธีมอบโล่ห์รางวัลให้กับนักศึกษาคณะฯ ที่เข้าร่วมประกวดและสร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ


เมื่อเร็วๆ นี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดพิธีมอบโล่ห์รางวัลให้กับนักศึกษาคณะฯ ที่เข้าร่วมประกวดและสร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ ในการส่งผลงานเข้าประกวดและเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนนักศึกษาที่มีจิตอาสาช่วยเหลือกิจกรรมของทางคณะฯ โดยมีรองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานมอบรางวัล สำหรับผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางคณะฯ อาทิ รางวัลชนะเลิศการประกวด SAHA Group Bangkok Young Designer Awards 2015 , รางวัลเหรียญทองประเภท Mixed Chamber Choir จากการประกวด Vietnam International Choir Competition Hoi An 2015 , การประกวดดาวเด่นบัวหลวง 101 ครั้งที่ 8 , Miss Young ASEAN Bangkok 2015 และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
"ดิฉัน ผู้บริหาร รวมทั้งคณาจารย์ทุกท่าน มีความรู้สึกยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่ได้รับรางวัลต่างๆ ถือเป็นความภาคภูมิใจที่นักศึกษาสามารถสร้างชื่อเสียงและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีมาสู่คณะศิลปกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากผลงานที่ปรากฎต่อสาธารณะชนแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่สามารถคว้ารางวัลและเข้าร่วมการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นผลสะท้อนให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีเกิดความเชื่อมั่น และความมั่นใจของผู้ปกครองและนักเรียนที่กำลังเลือกเข้าศึกษาต่อที่คณะฯ ทางคณะมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตให้มีศักยภาพตามปรัชญาที่ว่า "งานศิลป์เป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ" เพื่อเป็นเสาหลักของประเทศชาติในการพัฒนาผลงานทางด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ และดุริยางคศิลป์ สืบไป" รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง กล่าว

ที่มา : นายพิทยาธร บุญวรรณ์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา