วจก.จัดปฐมนิเทศ น.ศ. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาฯ ภาคเรียนที่ 2/2558
SSRU admin
2016-01-11 10:05:58

วจก.จัดปฐมนิเทศ น.ศ. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาฯ ภาคเรียนที่ 2/2558


วันนี้ (10 มกราคม 2559) คณะวิทยาการจัดการ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยอาจารย์อโนชา โรจนพานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งการปฐมนิเทศฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณศราวุธ แสนโคด, คุณนันทิพัฒน์ จันทร, คุณณัฐกฤษณ์ ใจเกี๋ยง และร้อยเอกวีรยุทธ ศรีจันทรา ศิษย์เก่าสาขาวิชานิเทศศาสตร์และสาขาวิชาบริหารธุรกิจเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์และการเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงาน ณ องค์กรผู้ใช้บัณฑิต โดยมีนักศึกษากลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เข้าร่วมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

1. www.fms.ssru.ac.th
ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา