คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สวนสุนันทา จัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 11
SSRU admin
2016-10-10 10:48:29

คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สวนสุนันทา จัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 11

วันที่ 9 ตุลาคม 2559 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่11 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ผู้นำชุมชน ประชาชน และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กิจกรรมภายในงาน มีพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี พิธีเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ประกอบด้วยกัณฑ์ทศพร กัณฑ์หิมพานต์ กัณฑ์ทานกัณฑ์ กัณฑ์วนประเวศน์ กัณฑ์ชูชก กัณฑ์จุลพน กัณฑ์มหาพน กัณฑ์กุมาร กัณฑ์มัทรี กัณฑ์สักกบรรพ กัณฑ์มหาราช กัณฑ์ฉกษัตริย์ และกัณฑ์นครกัณฑ์ โดยพระมหาจารุวัฒน์ จรณธม.โม จากวัดบางรักใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และพระราชวิจิตรปฏิภาณ จากวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นองค์เทศน์และแสดงพระธรรมเทศนา และพิธีถวายภัตตาหารเพล ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร ประชาชน ชุมชน ศิษย์เก่า และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีและรับฟังเทศน์เป็นจำนวนมาก

"เทศน์มหาชาติ"เป็นประเพณีโบราณ ซึ่งบรรพบุรุษไทยถือปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน วัดต่างๆ ได้จัดให้มีการเทศน์มหาชาติ เป็นการจรรโลงมรดกทางวัฒนธรรมที่สูงค่าให้อยู่คู่กับพระพุทธศาสนา เพื่อน้อมระลึกถึงเรื่องราวครั้งพุทธกาลที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมี เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์หลายชาติ ซึ่งพระชาติที่ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุด คือพระชาติที่ทรงอุบัติเป็นพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์อันทรงบําเพ็ญทานบารมีด้วยการบริจาคทรัพยสมบัติ พระราชโอรส พระราชธิดา และพระอัครมเหสี โดยการกระทําดังกล่าวเรียกว่า "มหาทาน"

สำหรับพิธี "เทศน์มหาชาติ" เป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชน ชาวไทยได้จัดให้มีขึ้นประจำปี สืบทอดเป็นประเพณีกันมาช้านาน จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตแบบไทยๆ ดังนั้น ประเพณีเทศน์มหาชาติ จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะเป็นประเพณีที่สร้างความสมานสามัคคีในชุมชน และสอดแทรกการอบรมสั่งสอนศีลธรรมคุณธรรมแก่ประชาชน และผู้ร่วมกิจกรรมไปพร้อมกัน โดยการจัดงานเทศน์มหาชาติในครั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กำหนดจัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบพระชนมายุ 89 พรรษา และเพื่อฉลองในวาระครบรอบการสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครบ 79 ปี อีกทั้งเพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพี่น้องประชาชนในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยได้อนุรักษ์สืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติให้คงอยู่สืบไป
"คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 มีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญและมีความหมายเป็นอย่างยิ่ง นั่นคือ การเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยพร้อมใจกันอธิษฐานจิตถวายแด่พระองค์ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนยาวอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน รวมทั้งเพื่อการอนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ดังที่ทราบกันว่าการเทศน์มหาชาติเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนสืบสานกันมาอย่างช้านาน การเทศน์มหาชาติทั้ง 13 กัณฑ์ถือเป็นการเทศน์ที่ยิ่งใหญ่ในพิธีการทางพระพุทธศาสนา ให้ข้อคิดแก่ผู้ฟังทั้งในด้านการให้ทาน การเสียสละ การใช้ปิยวาจา ความกตัญญู สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี จึงนับว่าเป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ที่จะส่งเสริมให้ทุกท่านที่เข้าร่วมรับฟังเทศน์มหาชาติและทำบุญร่วมกันในวันนี้ มีแต่ความสุขความเจริญและเป็นมงคลต่อตนเองที่จะส่งเป็นผลบุญกุศลให้ท่านพบความสำเร็จในชีวิตได้ ในโอกาสนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน ตลอดจนผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมทำบุญ ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานจนประสบความสำเร็จลุล่วงด้วยดี คณะวิทยาการจัดการ ยังคงจะจัดโครงการดีๆเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องในปีหน้าอีกแน่นอน" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยากรจัดการ กล่าว


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.fms.ssru.ac.th
ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา