นศ.แขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์ วจก. เจ้าของรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ โครงการ U มี Ideas เข้าพบคณบดี
SSRU admin
2016-10-10 10:25:18

นศ.แขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์ วจก. เจ้าของรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ โครงการ U มี Ideas เข้าพบคณบดี

7 ตุลาคม 2559 อาจารย์ปิติมนัส บรรลือ หัวหน้าแขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์ และอาจารย์วิชชา สันทนาประสิทธิ์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์ นำทีมนักศึกษา ประกอบด้วย นางสาวพรวษา ภักตร์ดวงจันทร์, นางสาวจิดาภา เมธาวิกูล, นางสาวอารดา ดีเหนี่ยง และนายปราโมทย์ คำมา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการออกแบบและผลิตรายการอย่างสร้างสรรค์ภายใต้กรอบแนวคิด "รวมพลังสร้างสรรค์สังคม" "โครงการ U. มี IDEAS" ประจำปี 2559 พร้อมนำโล่เกียรติยศ เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ในโอกาสที่นักศึกษาได้รับรางวัลการประกวดในครั้งนี้ ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสำหรับโครงการ U มี Ideas ของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)เป็นโครงการประกวดการออกแบบและผลิตรายการอย่างสร้างสรรค์ภายใต้กรอบแนวคิด "รวมพลังสร้างสรรค์สังคม"สำหรับนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศโดยนักศึกษาทั้ง 4 คน ได้ร่วมกันสร้างสรรค์รายการชื่อ "The Doer ดูแล้วทำ" ซึ่งเป็นรายการที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นผ่านการทำความดีด้วยการลงมือปฏิบัติจริง จนเดินทางผ่านเข้าสู่รอบ 9 ทีมสุดท้าย พร้อมนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศดังกล่าว ซึ่งผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลมีโอกาสที่จะนำไปต่อยอดผลิตเป็นรายการออกอากาศจริงทางช่อง MCOT HD และ MCOT Family ต่อไป

นอกจากนี้นายปราโมทย์ คำมา หนึ่งในนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 8 ทีมสุดท้ายจาก 300 ทีมทั่วประเทศ ในโครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 11 การประกวดสารคดีเชิงข่าว (News Documentary) หัวข้อ "สร้างสุขให้สังคม ส่งเสริมคนดี Beautiful Thailand"ที่จะประกาศผลในวันที่ 22 ตุลาคม 2559 นี้อีกด้วย


"แขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นการบูรณาการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติจริง มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับการผลิตผลงาน และห้องปฏิบัติการทางวิทยุและโทรทัศน์ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง นอกเหนือจากการเรียนรู้ทางทฤษฎี ซึ่งเป็นไปตามเป้าประสงค์การบูรณาการของการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ ในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดดังกล่าว และร่วมส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษา ในการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ และสร้างสรรค์ผลงานออกสู่สังคมภายนอกและเวทีระดับประเทศต่อไป" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าว

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.fms.ssru.ac.th
ที่มา: กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา