ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารวิชา SSSTJ
SSRU admin
2015-09-10 09:21:47

ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารวิชา SSSTJ


วันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี อาจารย์ ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในการประชุม

โดยการจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อร่วมหารือถึงการจัดทำวารสาร Suan Sunandha Science and Technology Journal ฉบับที่ 3 ซึ่งคณะกรรมการจัดทำวารสารวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียด การจัดทำรูปเล่ม และรูปแบบปกหน้า-หลัง เพื่อทำการส่งสำนักพิมพ์ให้ดำเนินการจัดพิมพ์รูปเล่มวารสาร ฉบับที่ 3 ต่อไป


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. http://sci.ssru.ac.th
ที่มา : ลลิสา สหนาวิน
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา