14 มิ.ย. ขอเชิญร่วมพิธีอุปสมบท ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
SSRU admin
2016-06-10 10:50:10

14 มิ.ย. ขอเชิญร่วมพิธีอุปสมบท ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร


ที่มา : สาลินี บุญสมเคราะห์ผู้นำเสนอข่าว : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา