คณะวิทยาการจัดการ จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษนิเทศศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
SSRU admin
2016-05-10 10:19:34

คณะวิทยาการจัดการ จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษนิเทศศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558


เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 คณะวิทยาการจัดการ จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษนิเทศศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยอาจารย์สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งการปัจฉิมนิเทศฯ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณชยากร โล่ห์ทองคำ ผู้จัดการสรรหาและสร้างเครือข่าย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรผู้บรรยายแนะนำองค์กรพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวอย่างไรให้เป็น Professional สู่ตลาดงาน จากนั้นเป็นการแสดงของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ พิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญของนักศึกษาสาขาต่างๆในโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษนิเทศศาสตร์ โดยมีหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หัวหน้าสาขา คณาจารย์ประจำสาขา กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาฯ ได้แก่ สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์ สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อสารการแสดง และสาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึกหลังจากที่สำเร็จการศึกษา ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และความประทับใจ ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (5724) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.fms.ssru.ac.th

ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา