ขอเชิญร่วมเสด็จพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดป่าโมกวรวิหาร
SSRU admin
2015-10-09 10:41:31

ขอเชิญร่วมเสด็จพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดป่าโมกวรวิหารที่มา : สาลินี บุญสมเคราะห์
ผู้นำเสนอข่าว : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา