ผู้บริหาร วจก.ร่วมประชุมการกำหนดหลักเกณฑ์และการได้มาของหัวหน้าสาขา หัวหน้าฝ่าย และกรอบอัตรากำลัง
SSRU admin
2015-10-09 10:26:27

ผู้บริหาร วจก.ร่วมประชุมการกำหนดหลักเกณฑ์และการได้มาของหัวหน้าสาขา หัวหน้าฝ่าย และกรอบอัตรากำลังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.fms.ssru.ac.th

ที่มา : คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา