เปิดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
SSRU admin
2015-07-09 11:45:36

เปิดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

ที่มา:กองนโยบายและแผน
ผู้นำเสนอข่าว: กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี