คณะครุศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4-5
SSRU admin
2015-10-08 14:10:32

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4-5

6-7 ตุลาคม 2558 คณะครุศาสตร์ได้จัดแผนการเรียนหมวดวิชาชีพครูให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 และการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานวิชาชีพครูได้อย่างถูกต้องและรู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆของสังคม จึงจัดทำโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 ณ ห้องเรียนรวม 1137 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ที่มา : คณะครุศาสตร์
ผู้นำเสนอข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง