น.ศ.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันการออกแบบเว็ปไซต์ประเภททีม ภายใต้ชื่อโครงการ "คืนความสุขให้ผู้สูงอายุ (คสอ.)"
SSRU admin
2015-09-08 11:00:14

น.ศ.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันการออกแบบเว็ปไซต์ประเภททีม ภายใต้ชื่อโครงการ "คืนความสุขให้ผู้สูงอายุ (คสอ.)"


เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 อาจารย์รัตนทิพย์ รัตนชัย ได้นำทีมนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชาออกแบบกราฟฟิกและมัลติมิเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดแข่งขันการออกแบบเว็ปไซต์ประเภททีม โครงการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายใต้ชื่อโครงการ "คืนความสุขให้ผู้สูงอายุ (คสอ.)" ทั้งนี้มีการเข้าร่วมแข่งขันจากมหาวิทยาลัยต่างๆร่วม 10 สถาบัน โดยมีรายชื่อผู้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1ดังต่อไปนี้

  • นาย เพชรพิจิตร เทพอุดม สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • นาย สถาพร สุนทรปั่น สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • นางสาวแก้วสวรรค์ หลิ่วห้อง สาขาออกแบบกราฟฟิกและมัลติมิเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เว็บไซต์ผลงานของนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลที่ 1

http://www.stouaward.com/b22_dd.stitch55/

รายชื่อประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัล

http://www.stou.ac.th/Schools/sst/main/web-stac-sc/webaward2015/Award2015-2.pdf


ที่มาของข่าว: สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์