อ.สกุลตรา ค้ำชู ได้รับเชิญไปจัดอาหารไทย ณ LN Garden Hotel, Guangzhou ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว
SSRU admin
2015-07-08 10:03:42

อ.สกุลตรา ค้ำชู ได้รับเชิญไปจัดอาหารไทย ณ LN Garden Hotel, Guangzhou ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

ด้วย LN Garden Hotel, Guangzhou ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้จัดงาน Thai Food Festival ขึ้น ณ LN Garden Hotel, Guangzhou ระหว่างวันที่ 9-24 พฤษภาคม 2558 ในการนี้อาจารย์สกุลตรา ค้ำชู อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับการประสานงานจากสถานกงสุลใหญ่และทางโรงแรมให้ไปจัดอาหารไทย ณ LN Garden Hotel, Guangzhou ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว

ที่มา: ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้นำเสนอข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา