ก้าวสู่เอตทัคคะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
SSRU admin
2016-06-08 10:47:45


ก้าวสู่เอตทัคคะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านประกันคุณภาพและพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเอตทัคคะ ณ ชวาลันรีสอร์ท จ.นครปฐม ในระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2559 โดยมี ผศ.ดร.ประเสริฐชัย สุขสอาด และ ดร.สมทบ ฐิตะฐาน จากสาขาการจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

1. http://sci.ssru.ac.th

ที่มา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา