น.ศ.สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 1 แสนบาท จากเวทีการประกวด RECO Young Designer 2016
SSRU admin
2016-04-08 10:45:00

น.ศ.สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม คว้ารางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 1 แสนบาท จากเวทีการประกวด RECO Young Designer 2016


นางสาวสุภาวิณี ใจกว้าง นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 1 แสนบาท จากประเภทการประกวด Product Design ในเวทีการประกวดระดับชาติโครงการ RECO Young Designer 2016 ณ ศูนย์การค้า Central World

ที่มา : นายพิทยาธร บุญวรรณ์

ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา