ผู้บริหาร บุคลากร ว.นวัตกรรมฯ ร่วมสรงน้ำ เนื่องในวันสรงกรานต์ 2559
SSRU admin
2016-04-08 10:37:41

ผู้บริหาร บุคลากร ว.นวัตกรรมฯ ร่วมสรงน้ำ เนื่องในวันสรงกรานต์ 2559ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา