ศูนย์นครปฐมจับมือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคลองโยง เตรียมผุดศูนย์เรียนรู้
SSRU admin
2016-03-08 10:14:18

ศูนย์นครปฐมจับมือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคลองโยง เตรียมผุดศูนย์เรียนรู้ที่มา : NPEC
ผู้นำเสนอข่าว : ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา