คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนานักวิจัย เรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์และเผยแพร่
SSRU admin
2015-08-07 13:50:43

คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนานักวิจัย เรื่องการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์และเผยแพร่ที่มา: นายพิทยาธร บุญวรรณ์
ผู้นำเสนอข่าว: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา