สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์กร จัดพิธี "มุทิตาจิต ศิษย์อภิวันท์บูชาครู"
SSRU admin
2016-07-08 09:22:00

สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์กร จัดพิธี "มุทิตาจิต ศิษย์อภิวันท์บูชาครู"ที่มา : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา