รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
SSRU admin
2015-07-07 10:26:59

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

1 – 3 กรกฎาคม 2558 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ โดย ดร วิจิตรา ศรีสอน รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ จอมเทียน การ์เดน โฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี โดยในวันแรกได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้แนวทางการพัฒนาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 ต่อมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร กฤษดา กรุดทอง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้ประกาศนโยบาย พันธกิจ และแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ หลังจากนั้นได้มีการระดมความคิดระดับหลักสูตรเพื่อเตรียมนำเสนอในวันถัดไป

สำหรับวันที่สองของโครงการในช่วงเช้าได้มีการนำเสนอ ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี2558 ที่ผ่านมา และ นำเสนอกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ สำหรับแผนประจำปีงบประมาณ 2559 ในระดับวิทยาลัย และระดับหลักสูตร ต่อมาในช่วงบ่ายเป็นการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่

โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนผลสัมฤทธิ์และประเมินผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558ที่ผ่านมาและสร้างแนวทางความสำเร็จและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ที่มา:ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว:วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา