ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับบุคลากร เพื่อรับรู้เอกลักษณ์วังสุนันทา โดยใช้หลักหัวใจนักปราชญ์ "สุ จิ ปุ ลิ"
SSRU admin
2015-07-07 10:18:39

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับบุคลากร เพื่อรับรู้เอกลักษณ์วังสุนันทา โดยใช้หลักหัวใจนักปราชญ์ "สุ จิ ปุ ลิ"

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. http://www.ilpc.ssru.ac.th
2. www.facebook.com/ilpcssru

ที่มา:สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.)
ผู้นำเสนอข่าว:สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชิวิต(สสสร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา