ผ้บริหาร คณาจารย์ วจก. นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก
SSRU admin
2016-04-07 10:35:28

ผ้บริหาร คณาจารย์ วจก. นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก


เมื่อวันที่ 26 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำคณาจารย์เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ICEBMM 2016 : 18th International Conference on Economics, Business and Marketing Management ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก

การนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ด้านพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ ในการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรสร้างผลงานวิจัยและนำผลงานวิจัยเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ซึ่งการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสในการเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่และเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านวิชาการรวมทั้งยกระดับการนำเสนอผลงานทางวิชาการและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการอย่างต่อเนื่อง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.fms.ssru.ac.th

ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา