น.ศ.วารสารสนเทศ วจก.สวนสุนันทา คว้า 3 รางวัล จากสมาคมวิชาชีพ ประจำปี2559
SSRU admin
2017-03-07 09:43:46

น.ศ.วารสารสนเทศ วจก.สวนสุนันทา คว้า 3 รางวัล จากสมาคมวิชาชีพ ประจำปี2559

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560  นักศึกษาแขนงวิชาวารสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับ 3 รางวัลจากสมาคมวิชาชีพ ได้แก่ นางสาวโสมรัศมี ทับไกรสกล นักศึกษาชั้นปีที่ 4  รับรางวัลข่าวไอทีฝึกปฏิบัติดีเด่น ''''''''พิราบดิจิทัล'''''''' ของชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ และรางวัลชมเชยข่าวฝึกปฏิบัติพิราบน้อย และนางสาวพัชรมัย เย็นใจ นักศึกษาชั้นปีที่ 3  รับรางวัลข่าวยอดเยี่ยม TJA Cyber Reporter ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  พร้อมรับทุนการศึกษาและโล่ประกาศเกียรติคุณ    โดยมีนายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในการมอบรางวัล  ณ ห้องอิศรา อมันตกุล อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นางสาวโสมรัศมี ทับไกรสกล  นักศึกษาแขนงวิชาวารสารสนเทศ  ผู้ได้รับรางวัลข่าวไอทีฝึกปฏิบัติดีเด่น และรางวัลชมเชยข่าวฝึกปฏิบัติพิราบน้อย รวมถึงรางวัลชนะเลิศข่าวสิทธิเด็กที่ได้รับไปแล้วก่อนหน้านี้กล่าวว่า "ตนเป็นบรรณาธิการโต๊ะข่าวเด็กและเยาวชนของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติกำแพงแดง ฉบับที่ 32 จึงหยิบประเด็น ''''''''''''''''''''''''''''''''ท้องไม่พร้อม หาคนสวมสิทธิ์ลูกในครรภ์ผ่านเว็บไซต์ฯ'''''''''''''''''''''''''''''''' มานำเสนอเพราะเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิเด็กและผิดกฎหมาย"

เจ้าของสามรางวัลจากสมาคมวิชาชีพยังกล่าวต่อถึงหลักการทำงานของตนว่า "เมื่อสนใจประเด็นใดต้องหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุด จากนั้นจึงพิจารณาให้เหลือเฉพาะข้อมูลสำคัญแล้วนำมาเรียบเรียง ข้อสำคัญคือ "ถ้าเราจะตีแผ่การละเมิดสิทธิเด็ก เราอย่าไปละเมิดสิทธิเด็กเอง"

นางสาวพัชรมัย เย็นใจ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ผู้ได้รับรางวัลข่าวยอดเยี่ยม TJA Cyber Reporter ให้สัมภาษณ์ว่า "รางวัลที่ได้นี้มาจากผลงานที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ TJA Cyber Reporter ของการอบรมพิราบน้อยรุ่นที่ 19 ในตอนแรกตนไม่ได้คิดว่าจะได้รับรางวัล เมื่อทราบผลการประกาศรางวัลจึงดีใจมาก และรู้สึกคุ้มกับความตั้งใจที่ทำไป"

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ ข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่นและการบรรณาธิกร ในสถาบันอุดมศึกษารางวัล "พิราบน้อย" เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์และการทำข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ โดยจะมีการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล "พิราบน้อย" เป็นประจำทุกปี  โดยนักศึกษาแขนงวิชาวารสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้เข้าร่วมประกวดจนได้รับรางวัลดังกล่าว

ทั้งนี้ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา นักศึกษาแขนงวิชาวารสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลจากการประกวดระดับประเทศของสมาคมวิชาชีพสื่อมวลชน รวมทั้งสิ้น 6 รางวัล ได้แก่

• รางวัลชนะเลิศข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ''''''''''''''''พิราบยูนิเซฟ'''''''''''''''' 2559
• รางวัลชนะเลิศข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศ ''''''''''''''''พิราบดิจิทัล'''''''''''''''' 2559
• รางวัลชมเชยข่าวฝึกปฏิบัติ ''''''''''''''''พิราบน้อย'''''''''''''''' 2559
• รางวัลข่าวยอดเยี่ยม TJA Cyber Reporter 2559
• รางวัลชนะเลิศอันดับสอง ''''''''''''''''นักข่าวป้ายแดง'''''''''''''''' 2558-2559
• รางวัลเสื้อสามารถของสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย 2558-2559

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.fms.ssru.ac.th
ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา