นักศึกษา วจก. คว้ารางวัลโครงการสร้างสรรค์สังคม "ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ" ปีที่ 5
SSRU admin
2016-10-06 14:24:07

นักศึกษา วจก. คว้ารางวัลโครงการสร้างสรรค์สังคม "ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ" ปีที่ 5เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา นักศึกษาชมรมภาพยนตร์ แขนงวิชาภาพยนตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับรางวัลโครงการกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม "ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ" ปีที่ 5 ณ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ(ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ อาคารศรีอยุธยา ชั้น 15 กรุงเทพมหานคร

ในการรับรางวัลครั้งนี้เป็นผลมาจากการประกวดนำเสนอโครงงานการบูรณาการกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์สังคม ภายใต้หัวข้อ "ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ" ปีที่ 5 โดยผลงานของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ " โครงการค่ายสร้างสรรค์สังคมกับคนหลังเลนส์ ครั้งที่ 6 " ของนายภูวรินทร์ พรเสน,นายมฆวัน พุ่มจันทร์,นางสาวศิริลักษณ์ รัชนาภรณ์,นางสาวนิภาดา ภูมิลำเนา และนายจักรกฤษณ์ชัย อรุณสาธิต ได้รับรางวัลทุนการศึกษาและสนับสนุนการออกค่ายอาสาของชมรมภาพยนตร์ ณ โรงเรียนบ้านแม่เบิน จังหวัดลำปาง ที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2559 โดยมีอาจารย์พงศวีร์ สุภานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งผลงานของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็น 1 ใน 12 สถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของนักศึกษาแขนงวิชาภาพยนตร์ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อันสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของแขนงวิชาภาพยนตร์ แขนงวิชาที่ได้รับการคัดเลือกสู่เอตทัคคะของคณะ ในการจัดการเรียนการสอนที่นอกจากการมุ่งเน้นด้านทักษะวิชาการแล้ว ทางแขนงวิชาภาพยนตร์มุ่งให้ความสำคัญกับการปลูกฝังนักศึกษาทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นและตอบแทนสังคมไปพร้อมๆกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.fms.ssru.ac.th
ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา