อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหาร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ
SSRU admin
2015-08-06 10:17:48

อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหาร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ


ที่มา: ณปภัช ประดิษฐพงษ์
ผู้นำเสนอข่าว: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา