วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน "การใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนบันทึกทางการพยาบาล"
SSRU admin
2016-06-06 09:59:02

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน "การใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนบันทึกทางการพยาบาล"

ที่มา : วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา