น.ศ.สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน"หมอหลวงแผนไทย-นางในลูกประคบ"
SSRU admin
2015-11-05 13:59:55

น.ศ.สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน"หมอหลวงแผนไทย-นางในลูกประคบ"ที่มา : ณภัทร ช่างเพ็ง
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา