บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมการจัดทำระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Thesis)
SSRU admin
2015-11-05 13:35:05

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมการจัดทำระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Thesis)เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.grad.ssru.ac.th
ที่มา : วราพงษ์ : บัณฑิตวิทยาลัย
ผู้นำเสนอข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา