แขนงวิชาการภาพยนตร์ กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วจก. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2559 ภายใต้ชื่อ “ก้าวเริ่มต้น ฅ.ฅนภาพยนตร์"
SSRU admin
2016-09-05 10:27:21

แขนงวิชาการภาพยนตร์ กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วจก. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2559 ภายใต้ชื่อ “ก้าวเริ่มต้น ฅ.ฅนภาพยนตร์"
เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แขนงวิชาการภาพยนตร์ กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2559 ภายใต้ชื่อ “ก้าวเริ่มต้น ฅ.ฅนภาพยนตร์" โดยมีอาจารย์นิติธร อุ้นพิพัฒน์ หัวหน้าแขนงวิชาภาพยนตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ร่วมด้วย ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท และอาจารย์พงศวีร์ สุภานนท์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาภาพยนตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีไหว้ครูและผูกข้อมือของนักศึกษา การให้โอวาทและข้อคิด แนวทางการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วระดับอุดมศึกษาโดยอาจารย์ประจำแขนงวิชาภาพยนตร์ ตลอดจนการถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนและการทำงานโดยรุ่นพี่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

“โครงการดังกล่าวถือเป็นประเพณีสำคัญของแขนงวิชาภาพยนตร์ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้มีโอกาสทำความรู้จักกับคณาจารย์ประจำแขนง รู้จักนักศึกษารุ่นพี่ชั้นปีที่ 2-4 ตลอดจนรุ่นพี่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ซึ่งเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับนักศึกษาแขนงวิชาภาพยนตร์ รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานทางภาพยนตร์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป” อาจารย์นิติธร อุ้นพิพัฒน์ หัวหน้าแขนงวิชาภาพยนตร์ กล่าว


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
www.fms.ssru.ac.th
ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา