ประกาศ!! หลักฐานที่นักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ จะต้องนำไปแสดงในวันเข้าหอพัก ที่ จ.สมุทรสงคราม
SSRU admin
2015-08-05 10:40:50

ประกาศ!! หลักฐานที่ นักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ จะต้องนำไปแสดงในวันเข้าหอพัก ที่ จ.สมุทรสงครามที่มา: ณภัทร ช่างเพ็ง
ผู้นำเสนอข่าว: วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา