นายกสภามหาวิทยาลัยฯตรวจเยี่ยมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
SSRU admin
2015-09-01 09:32:16

นายกสภามหาวิทยาลัยฯตรวจเยี่ยมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ที่มา ธนชาติ นาที : ประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้นำเสนอข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา