คณะมนุษยศาสตร์และสังคม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโครงการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ"
SSRU admin
2015-08-05 10:21:44

คณะมนุษยศาสตร์และสังคม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโครงการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ"


เมื่อวันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโครงการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ" เพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย (Routine to Research : R2R) ณ ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีพนักงานสายสนับสนุนของคณะฯเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ตัณฑรังษี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นประธาน และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ ค้าขาย เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานสายสนับสนุนสามารถเขียนโครงร่างการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยได้ และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำเอง ได้ค้นหาสาเหตุ และปัจจัย ของปัญหาของขบวนการ และสามารถหาวิธีป้องกัน แก้ไข ปรับปรุงหรือพัฒนางานประจำให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และส่งผลดีต่อกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานโดยรวมอีกด้วย


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.hs.ssru.ac.th
ประเภทข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มา: ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา